PRIVATUMO POLITIKA

Interneto svetainės stayin.lithuania.travel privatumo taisyklės

Bendra informacija


Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“ (toliau – „mes“ arba „Duomenų valdytojas“) yra stayin.lithuania.travel interneto svetainės (toliau – „Svetainė“) valdytojas. šiomis privatumo taisyklėmis (toliau – „Privatumo taisyklės“) mes nustatome ir paaiškiname, kaip mes renkame ir toliau tvarkome Jūsų asmens duomenis.
Privatumo politika galioja visiems asmenims, apsilankiusiems Svetainėje, o joje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir (arba) paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetinį kompiuterį ar kt.) naudojate.
Visų šios interneto svetainės vartotojų duomenis tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto numatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga jiems pasiekti. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento Nr. 2016/679 (ES) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, taip pat kituose teisės aktuose ir priežiūros institucijų rekomendacijose ir (ar) nurodymuose nustatytų asmens duomenų tvarkymo reikalavimų. Taip pat įsipareigojame taikyti visas protingas technines ir administracines priemones tam, kad mūsų surinkti duomenys apie Jus būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir (ar) pakeitimų.

Pareiškėjų pateikti asmens duomenys (pareiškėjų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniams asmeniui jie nesuteikiami – gimimo datos), jei pareiškėjas – fizinis asmuo), pareiškėjų kontaktiniai duomenys, banko sąskaitų numeriai, turistų vardai ir pavardės, paslaugų suteikimo datos) yra tvarkomi vadovaujantis BDAR ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu. Asmens duomenų tvarkymo tikslas – apskaičiuoti ir išmokėti kompensaciją.

Asmenys, jaunesni nei 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per mūsų interneto svetainę / socialinių tinklų paskyras. Jei esate asmuo, jaunesnis nei 14 metų, prieš pateikdamas asmeninę informaciją, turite gauti savo įstatyminių atstovų (tėvų, įtėvių, globėjų, rūpintojų) sutikimą.
Privatumo taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos BDAR.

Duomenų valdytojo rekvizitai:


Viešoji įstaiga „Keliauk Lietuvoje“
Juridinio asmens kodas: 304971997
Registruotos buveinės adresas: Gedimino pr. 38, 01104 Vilnius
Tel. +370 698 03 509
El. paštas: info@lithuania.travel

Kaip mes renkame informaciją apie Jus?


Jūsų asmens duomenys, t. y. bet kokia informacija apie Jus, kuri mums leidžia Jus atpažinti, yra gaunami įvairiais būdais:

 • Jūs galite pateikti informaciją (asmens duomenis) patys;
 • Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai;
 • Tam tikrais atvejais mes gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų asmenų bei galime rinkti informaciją apie Jus iš viešai prieinamų šaltinių.

Jūs patys galite pateikti mums savo asmens duomenis tiesiogiai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pateikiate paklausimą, prašymą ir (ar) pranešimą mums telefonu, el. paštu ar paprastu paštu.

Informacija apie Jus gali būti renkama automatiškai. Tai dažniausiai nutinka tokiais atvejais, kai:

 • Pateikiate užklausą per socialinio tinklo („Facebook“, „Instagram“, „Youtube“) paskyrą;
 • Darote viešus įrašus socialinio tinklo („Facebook“, „Instagram“, „Youtube“) platformoje, kurią mes administruojame;
 • Naudojatės mūsų Svetaine (slapukų ir panašių technologijų pagalba renkami duomenys. Daugiau informacijos apie mūsų naudojamus slapukus rasite žemiau).

Kiek tai yra leidžiama pagal galiojančius teisės aktus, mes galime gauti informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių. Tai gali būti informacija, pateikiama marketingo agentūrų ar Jūsų viešai prieinamų profilių informacija (pvz., „Facebook“, „Instagram“, „Youtube“). Mes galime gautą informaciją apie Jus iš Jūsų pačių, viešųjų ir komercinių šaltinių susieti su kita informacija, kurią gauname iš Jūsų arba apie Jus. Mes galime rinkti informaciją apie Jus ir kitais atvejais, kurie nėra aptarti Privatumo taisyklėse, tačiau jei taip atsitiktų – mes Jus papildomai informuosime.

Kokią informaciją (asmens duomenis) apie Jus tvarkome?


Savo veiklai vykdyti mes renkame šią informaciją:

 • Informaciją, kurią Jūs pateikiate skambindami ar rašydami mums;
 • Informaciją apie Jūsų pasiekimus, profesinę ar kitokio pobūdžio viešą veiklą, svarbią Lietuvos turizmo skatinimui;
 • Mes neprašome pateikti ir netvarkome Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Jūsų atvaizdą, užfiksuotą nuotraukose; informaciją apie Jūsų naudojamą įrenginį.

Informacija, kurią mes renkame tiesiogiai iš Jūsų, pavyzdžiui:​​​​​

 • Vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.

Informacija, kurią mes gauname automatiškai, įprastai yra tokia:

 • Informacija apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine (įrenginio informacija: IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai; prisijungimo informacija: Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė bei bet kokia informacija saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme Jūsų įrenginyje (slapukų politika pateikiama žemiau); vietos informacija: įrenginio GPS signalas arba informacija apie artimiausius „WiFi“ prieigos taškus bei mobiliojo ryšio bokštus, kuri gali būti perduota Jums naudojantis mūsų svetainės turiniu).

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų asmenų ar viešai prieinamų šaltinių dažniausiai yra ši:

 • Jūsų vardas, pavardė, darbovietė / darbinė veikla / verslas, išsilavinimas, gyvenamoji vieta, atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose.

Jūs galite rinktis nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju gali būti, jog negalėsime suteikti Jums savo paslaugos (pvz., Jums nenurodant būtinos informacijos, prašomos siekiant atsakyti į Jūsų pateiktą užklausą, negalėsime atsakyti).

Svarbu: Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ personalas nei raštu, nei telefonu, nei jokiais kitais būdais neprašo Jūsų prisijungimo duomenų, banko kortelių numerių, slaptažodžių ar bet kokios kitos informacijos, dėl kurios panaudojimo Jums gali būti padaryta finansinė ar bet kokia kita žala.

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas


Aukščiau pateikiama informacija yra tvarkoma siekiant šių tikslų:

 • Lietuvos turizmo rinkodaros įgyvendinimo bei turistų informavimo;
 • Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vidaus administravimo;
 • Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ interesų gynimo teisme ar kitoje institucijoje.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi remiantis vienu arba keliais teisėto tvarkymo pagrindais:

 • Teisės aktų reikalavimų vykdymas;
 • Sutarties, sudarytos su Jumis, vykdymas;
 • Teisėti mūsų ar viešieji interesai, nebent Jūsų privatūs interesai yra viršesni;
 • Tam tikrais atvejais – Jūsų sutikimas.

Tikslai, pagrindai ir asmens duomenys, kuriuos tvarkome, pateikiami šioje lentelėje:

Tikslas

Teisinis pagrindas (-ai)

Asmens duomenys

Lietuvos turizmo rinkodaros įgyvendinimo bei turistų informavimo

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas
Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėti mūsų interesai teikti informaciją apie mūsų paslaugas

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kitas kontaktinis duomuo, gyvenamoji vieta, darbovietė / darbinė veikla / verslas, išsilavinimas, atvaizdas, užfiksuotas nuotraukose.

Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ vidaus administravimo

Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėtas mūsų interesas gerinti teikiamų paslaugų kokybę, užtikrinti veiklos tęstinumą bei kaštų optimizavimą

Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris ar kitas kontaktinis duomuo, gyvenamoji vieta, darbovietė / darbinė veikla / verslas, išsilavinimas.

Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ interesų gynimo teisme ar kitoje institucijoje

Teisės aktų reikalavimų vykdymas
Teisėtas mūsų interesas gintis nuo pareikštų ieškinių ir pretenzijų bei apsaugoti reputaciją

Priklausomai nuo pareikšto ieškinio ar pretenzijos, šiuo tikslu gali būti tvarkomi visi mūsų turimi Jūsų asmens duomenys, išvardinti Privatumo taisyklėse.

Kompensuoti už trečiąją nakvynę apgyvendinimo paslaugų teikėjams

Tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant mums pavestas viešosios valdžios funkcijas

Teisės aktų reikalavimų vykdymas

Teisėti mūsų interesai teikti informaciją apie mūsų paslaugas

pareiškėjų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu pagal užsienio valstybės teisės aktus fiziniams asmeniui jie nesuteikiami – gimimo datos), jei pareiškėjas – fizinis asmuo), pareiškėjų kontaktiniai duomenys, banko sąskaitų numeriai, turistų vardai ir pavardės, paslaugų suteikimo datos


Tais atvejais, kai negalėsime remtis vienu iš šioje lentelėje pateikiamų teisinių pagrindų, prieš pradėdami tvarkyti Jūsų asmens duomenis, mes paprašysime Jūsų sutikimo (tokie atvejai bus aiškūs iš aplinkybių ir konteksto).
Tais atvejais, kai tvarkysime Jūsų asmens duomenis kitais tikslais, negu nurodyta šiose taisyklėse, mes Jus apie tai informuosime pateikdami atskirą pranešimą.

Kam perduodame Jūsų asmens duomenis?

Mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis:

 • Įmonėms, kurios teikia paslaugas mūsų prašymu;
 • Teisėsaugos bei valstybės institucijoms;

Kitiems subjektams, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai būtina siekiant apsaugoti mūsų teisėtus interesus.
Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik rašytinės sutarties, sudarytos tarp mūsų ir jų, pagrindu, pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami tvarkytojus, imamės visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad mūsų duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones ir išlaikytų asmens duomenų paslaptį. Pateikiame duomenų tvarkytojų kategorijų sąrašą:

 • Rinkodaros agentūros;
 • Viešosios įstaigos „Keliauk Lietuvoje“ IT sistemą prižiūrinčios įmonės;
 • Pašto paslaugas teikiančios įmonės ir kurjerių tarnybos;
 • Auditoriai;
 • Teisines paslaugas teikiančios įmonės.

Platesnę informaciją apie konkrečias šioje skiltyje nurodytas įmones, kurioms gali būti teikiami Jūsų asmens duomenys, galite gauti kreipdamiesi į mus šiose Privatumo taisyklėse nurodytais kontaktais.

Į kokias šalis yra perduodami Jūsų asmens duomenys?


Kartais mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis į kitas šalis, kuriose gali būti taikoma žemesnio lygio duomenų apsaugos politika. Tokiais atvejais, mes darytume viską, kas nuo mūsų priklauso, kad užtikrintume perduodamų asmens duomenų saugumą.
Labai retais atvejai mes galime siųsti Jūsų asmens duomenis į šalis, esančias už Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiais atvejais, mes pasirūpiname, kad būtų taikoma viena iš šių saugumo priemonių:

 • Su duomenų gavėju pasirašoma sutartis būtų paremta Europos Komisijos patvirtintomis Standartinėmis sutarčių sąlygomis;
 • Taikomos Įmonėms privalomos taisyklės;
 • Duomenų gavėjas būtų įsikūręs šalyje, kuri būti pripažinta Europos Komisijos, kaip taikanti adekvačius duomenų apsaugos standartus;
 • Elgesio kodeksai, sertifikavimo mechanizmai;
 • Gautas leidimas iš Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos.

Nesant nei vienos iš aukščiau paminėtos tinkamos apsaugos priemonės, galime pasinaudoti Reglamento 49 straipsnyje numatytomis išimtimis (pvz., perduoti Jūsų duomenis remiantis Jūsų sutikimu), tačiau jos gali būti taikomos tik griežtai Reglamente suformuluotais atvejais.

Ką darome, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis?


Įdiegėme protingas bei atitinkamas fizines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame turinio / paslaugų teikimo tikslais. Tačiau nepamirškite, kad nors ir imamės tinkamų veiksmų Jūsų asmens duomenims apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.


Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?
Asmens duomenų saugojimo terminus nustatome vadovaudamiesi įstatymų, norminių teisės aktų reikalavimais bei priežiūros ir (ar) kitos kompetentingos institucijos nurodymais. Jei šie reikalavimai (nurodymai) nėra nustatyti, duomenų saugojimo terminai nustatomi atsižvelgiant į mūsų teisėtus ar viešuosius interesus, tačiau ne ilgiau nei 2 metai. Pasibaigus duomenų saugojimo terminams, Jūsų duomenys bus ištrinami taip, kad jų būtų negalima atgaminti, arba nuasmeninami taip, kad nebūtų jokios galimybės Jūsų identifikuoti.

Paprastai asmens duomenys saugomi tokiais terminais:

Asmens duomenys

Saugojimo laikotarpis

Su užklausų / prašymų / pretenzijų vykdymu susiję duomenys

1 metai nuo jų pateikimo datos

Su Lietuvos turizmo rinkodaros įgyvendinimu susiję duomenys

Iki 2 metų

IT sistemų įrašai (logai)

1 metai

Analitikos duomenys

Paprastai šie duomenys yra renkami automatiškai Jums naudojantis svetaine ir anonimizuojami / subendrinami netrukus po jų gavimo

Jūsų teisės


Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi mūsų veikloje, priklausomai nuo aplinkybių, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotas (-a)) apie savo duomenų tvarkymą (teisę žinoti);
 • Susipažinti su mūsų veikloje tvarkomais Jūsų duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi (teisę susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisę reikalauti ištaisyti);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis (teisę „būti pamirštam“);
 • Reikalauti, kad apribotume su Jumis susijusių asmens duomenų tvarkymą (teisę apriboti);
 • Reikalauti perkelti mums pateiktus duomenis (teisę į duomenų perkeliamumą);
 • Bet kuriuo metu nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, vykdomu viešo intereso labui, siekiant teisėtų mūsų arba trečiosios šalies interesų bei kai asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą (teisę nesutikti);
 • Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, jeigu duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu.

Visada siekiame tinkamai užtikrinti Jūsų teises ir operatyviai reaguoti į bet kokį galimą jų įgyvendinimo pažeidimą, todėl, kilus bet kokiam klausimui dėl mūsų tvarkomų Jūsų asmens duomenų, prašome pirmiausia susisiekti su mumis. Taip pat pažymime, jog visais atvejais turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Mes suteikiame Jums galimybę patogiu būdu įgyvendinti šias savo teises. Tai galite padaryti paskambinę šiuo telefonu + 370 698 03 509, parašę mums šiuo el. pašto adresu info@lithuania.travel arba paštu Gedimino pr. 38, Vilnius, arba pasinaudodami tam tikromis nuorodomis pateikiamomis mūsų teikiamos reklaminio turinio medžiagos apačioje, jei tokį reklaminį turinį Jums pateiktume. Jūsų teisės bus įgyvendintos prieš tai patvirtinus Jūsų tapatybę gyvai (pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens tapatybės kortelę ar pasą) arba elektroninių ryšių priemonėmis (pvz., elektroniniu parašu).
Mes galime nesudaryti Jums sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Slapukai, signalai ir panašios technologijos


Privatumo taisyklėse terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pavyzdžiui, pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti. Jums besilankant mūsų interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent Jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. „cookies“). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi Jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti Jus, kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti Jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Slapukai taip pat padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis, galime savo svetainę tobulinti bei padaryti ją patogesnę naudojimui.

Slapukai, naudojami mūsų interneto svetainėje:

Pavadinimas

Laikotarpis

Tikslas

Naudojami duomenys

1P_Jar

1 mėnuo

šie slapukai naudojami Google, kad rodytų suasmenintus skelbimus svetainėje, remiantis naujausiomis ir ankstesnėmis paieškomis

Naujausios ir ankstesnės paieškos

CONSENT

1 metai

Slapukas CONSENT yra JavaScript įskiepis, skirtas įspėti vartotojus apie slapukų naudojimą stayin.lithuania.travel svetainėje

Naudojami unikalūs ID numeriai

PHPSESSID

Iki interneto svetainės uždarymo

Slapukas yra skirtas interneto svetainės funkcionalumui realizuoti

Unikalus ID numeris

REMEMBERME

1 savaitė

Prisijungimo autentifikavimas – slapukas padedantis įsiminti vartotojo prisijungimo duomenis (galioja tik svetainės administratoriams)

Svetainės administratorių prisijungimo duomenys

_atuvc
_atuvs

1 metai
30 minučių
(priklauso nuo slapuko)

šis slapukas yra susietas su "AddThis" socialinių tinklų bendrinimo valdikliu, kuris yra įtrauktas svetainėje, kurio paskirtis leisti lankytojams dalintis turiniu įvairiomis tinklų platinimo platformomis

Atnaujintas puslapio dalies skaičius

__utma
__utmz
_ga
_gid

2 metai
30 minučių
Iki uždarymo
1 metai
(priklauso nuo slapuko)

(GOOGLE) Slapukai, kurie prasideda su _ga ir _utm (pvz. __utma __utmz) yra kilę iš Google Analytics ir naudojami lankytojų statistikai registruoti

Naudotojo būsena (nauja ar sugrįžtanti), naudojamos naršyklės versija, prietaiso modelis, seanso trukmė, peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipimo puslapiai ir kita asmenį identifikuojanti informacija

_ym_d
_ym_uid

1 metai

(YANDEX) Naudojama norint nurodyti naudotojo būseną

Naudotojo būsena (nauja ar sugrįžtanti), naudojamos naršyklės versija, prietaiso modelis, seanso trukmė, peržiūrėtų puslapių skaičius, nukreipimo puslapiai ir kita asmenį identifikuojanti informacija

accesibility-sizeon-off contrast

1 savaitė

Slapukas susietas su įrankiu žmonėms su negalia. Išsaugo nustatymus.

Turima negalia

articleLike

1 metai

Slapukas susietas su „pridėti prie

Pamėgti straipsniai

_fbp

2 mėnesiai

Slapukas susietas su Facebook, kai rodoma reklama kai naršote mūsų facebook puslapiuose

Facebook

fr

2 mėnesiai

Slapukas susietas su Facebook, sekti ir pamatuoti reklamos efektyvumą.

Facebook

loc

1 metai

Geolokacinis slapukas, kuris parodo kurioje šalyje buvo pasidalinta stayin.lithuania.travel turiniu.

.addthis.com

_hjid

11 mėnesių

HotJar slapukas, naudojamas tada kai pirmą kart patenkate į puslapį, pamatuoti kokias naršykles svetainės naudotojai naudoja.

HotJar

__cfduid

30 dienų

Slapukas naudojamas apsaugai, pamatyti kurie vartotojai naudoja dalintą, neunikalų IP adresą ir esant reikalui apsaugoti svetainę nuo įsilaužimų.

CDN

_hjFirstSeen

30 dienų

Slapukas naudojamas patikrinti ar vartotojas jungiasi prie svetainės pirmą kartą.

Google


Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Primename, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o išjungę juos ar dalį jų, nebegalėsite naudotis tomis paslaugomis. Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims („Google“ ir „Facebook“) nustatyti ir pasiekti slapukus Jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mūsų socialinių tinklų paskyroms („Facebook“, „Instagram“, „Youtube“) taikomos atskiros jų slapukų politikos.

Išorinės svetainės


Svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines, t. y. su Lietuvos turizmu susijusių įstaigų (pavyzdžiui, apgyvendinimo, maitinimo, laisvalaikio pramogų organizavimo) interneto svetaines. Sekdami pagal tokias nuorodas, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi turėti savo atskiras individualias privatumo politikas (taisykles) už kurias mes negalime prisiimti atsakomybės, todėl rekomenduojame detaliai jas peržiūrėti dar prieš kokių nors savo asmens duomenų pateikimą.

Susisiekite su mumis


Jei pastebėjote Privatumo taisyklių neatitikimą, saugumo spragą Svetainėje ar turite kitų klausimų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į mus vienu iš Jums patogių būdų:
Paštu: Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius;
Telefonu: +370 698 03509;
El. paštu: info@lithuania.travel

Baigiamosios nuostatos


Privatumo taisyklės peržiūrimos ir atnaujinamos pagal mūsų poreikius, tačiau ne rečiau, kaip kartą per dvejus metus, arba pasikeitus teisės aktams, reglamentuojantiems asmens duomenų tvarkymą. Atnaujinę Privatumo taisykles, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami pranešimą interneto svetainėje.
Paskutinį kartą Privatumo taisyklės peržiūrėtos 2021 m. sausio 25 d.